Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wynikające z wypełniania przez Polskę unijnych dyrektyw związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z nowymi zasadami Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” stał się właścicielem odpadów wytwarzanych na jego terenie i zapewnił ich odbiór i zagospodarowanie.

Odpady zmieszane oraz segregowane jak również odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane są w terminach wynikających z harmonogramów ustalonych przez operatorów. W ramach opłaty z nieruchomości zamieszkałej odbierane są każde ilości wystawionych odpadów zmieszanych i segregowanych.

Ponadto na terenie gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie każdy może sam dostarczyć selektywnie zebrane odpady oraz zużytą odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony. Odpady można zostawić w PSZOK bez dodatkowych opłat.( PSZOK)

SPRAWDŹ JAK SYSTEM FUNKCJONUJE U CIEBIE:

Nieruchomości jednorodzinne

Nieruchomości wielorodzinne

Nieruchomości niezamieszkałe


UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. ulegnie zmianie sposób segregowania odpadów komunalnych.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów prawa miejscowego do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Od 1 stycznia 2020 r. segregacji będą podlegać również odpady ulegające biodegradacji.

Bioodpady to komunalne odpady ulegające biodegradacji takie jak: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, odpady kuchenne z gospodarstw domowych lub innych miejsc, gdzie przebywają ludzie. 

Każda nieruchomość zostanie wyposażona w specjalny pojemnik w kolorze brązowym przeznaczony do segregacji bioodpadów. 

Do bioodpadów, które będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zaliczamy odpadów owoców i warzyw pochodzących z ogrodów, rolnictwa i sadownictwa.