INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją obowiązków określonych w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4,

– przy użyciu poczty elektronicznej: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl,

– przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP (epuap.gov.pl),

– telefonicznie: + 48 32 623 29 08.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Anetę Nędza, z którą można skontaktować się:

- listownie na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4.

– przy użyciu poczty elektronicznej: iod@zmgk.chrzanow.pl,

– przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP (epuap.gov.pl),

– telefonicznie: + 48 695 626 885

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań władzy publicznej i obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO m.in. w sprawie wyjaśnienia zgłoszonej sprawy, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wydanie decyzji administracyjnej oraz na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, w szczególności podmioty:

- świadczące nam usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

- ochrony osób i mienia,

- dostarczające monitoring wizyjny,

- pomocy prawnej, w tym w zakresie prowadzonych egzekucji,

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji dokumentów określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Związek.

6) Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazane w at. 17 i 18 RODO, o ile inne przepisy prawa nie umożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.