Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

(dawniej: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)

ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów


Spółka bilansuje potrzeby w zakresie dostaw wody poprzez ujęcia głębinowe, zakup wody z GPW i ponad 1000 kilometrowej sieci wodociągowej.
Ważnym elementem gospodarki ściekowej są oczyszczalnie ścieków w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” jest jedynym właścicielem RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie - posiada 100% udziałów.

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000067967


Zarząd Spółki:

mgr Łukasz Brzózka - Prezes Zarządu

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem - nie zastrzeżone ustawą ani umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza:


Andrzej Krzemień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Warbiński
- Zastępca Przewodniczącego

Piotr Niemczyk - Sekretarz Rady

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:

 1. badanie sprawozdania finansowego,
 2. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
 4. zwieszenie w czynnościach z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, ewentualnie delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 5. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 6. opiniowanie wniosków Zarządu, polegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

Prokurenci:

Małgorzata Adamczyk

Ewa Prowalska

Szymon Wyrwik


Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników Spółki stanowi Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in:

 1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 5. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 6. zmiana umowy Spółki,
 7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 8. połączenie Spółki lub jej przekształcenie,
 9. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 11. przystąpienie Spółki do Zrzeszeń Gospodarczych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych,
 12. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
 13. zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 14. wniesienie lub zwrot dopłat.

Ujęcia Spółki dostarczają średnio na dobę łącznie 11,2 tys. m3 wody pitnej oraz około 4 tys. m3 z GPW SA ( SUW Dziećkowice), co daje w sumie około 15,2 tys. m3 wody pitnej na dobę.

Najwięcej wody z naszych ujęć płynie do kranów z Lecha ( 4,4 tys. m3 na dobę) i Żelatowej (4,1 tys. m3 na dobę), z SUW Bolęcin (1,2 tys. m 3). Resztę dają pozostałe ujęcia. W gminie Trzebinia znajdują się trzy ujęcia wody: Lech, Psary oraz Płoki. W Bolęcinie i Lgocie znajdują się również Stacje Uzdatniana Wody. W Chrzanowie Ujęcie Józef (połączone ze Stacją Uzdatniania Wody) oraz SUW Żelatowa. Dostawy uzupełniające zapewnia ZUW Dziećkowice.

Spółka dysponuje własnym laboratorium, które jest usytuowane w Chrzanowie przy ul. Powstańców Styczniowych 15 na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Składa się z dwóch pracowni- Badania Ścieków i Badania Wody. Na terenie laboratorium wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody. Przyjmowane są próbki pobierane przez własnych próbkobiorców – akredytowane pobieranie, jak również pobrane i dostarczone przez zleceniodawcę. Od dnia 08.06.2010r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025:2005+Ap1:2007. 

Zgodnie z wymogami powyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia Pracownia Badania Wody od 2008 roku, corocznie, otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia posiadany przez Laboratorium nowoczesny sprzęt analityczny: spektrometry absorpcji atomowej – płomieniowy i z kuwetą grafitową, a także najnowszej generacji spektrofotometry oraz inne wyposażenie pomiarowe i badawcze. 

Oprócz laboratorium, nad czystością wody czuwają także trzy oczyszczalnie ścieków. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie jest największym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo obiektem, który posiada przepustowość 35000 m 3/ d. Funkcjonuje od roku 1986, natomiast w latach 1998 – 2001 została zmodernizowana. Do oczyszczalni dopływają ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe z Chrzanowa, Trzebini, a także po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności z Balina, Luszowic, Młoszowej, Karniowic i Dulowej.

Następną oczyszczalnią jest Oczyszczalnia Libiąż „A”, która istnieje od 1967 roku. Została zmodernizowana w latach 1997 – 1999 i jest obiektem mechaniczno-biologicznym. Do oczyszczalni kierowane są kanalizacją sanitarną ścieki z Libiąża, głównie z osiedla Flagówka. 

Ostatnia z oczyszczalni jest zlokalizowana w Trzebini-Sierszy. Jest to nowoczesny obiekt, wyposażony w wysoko efektywne urządzenia służące oczyszczaniu ścieków. Do oczyszczalni dopływają wyłącznie ścieki bytowe z Sierszy, Gaja, Myślachowic oraz z części Trzebini. Dodatkowo przyjmowane są ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych.

Materiały i zdjęcia: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. znajdują się na stronie Spółki - https://wodociagi.chrzanowskie.pl/.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. (Uchwala nr 16/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 12 października 2021 r.)