Początek działań Związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi datuje się na wspólną sesję rad miejskich Chrzanowa, Libiąża i Trzebini w dniu 26. 06. 1996 roku, na której zmieniony został statut Związku i poszerzono zakres jego zadań. Powodem takich decyzji była konieczność przygotowania do realizacji nowoczesnego obiektu wobec wyczerpywania się możliwości składowania odpadów na większości starych wysypisk. 

Związek opracował w roku 1997 koncepcję budowy ZGOK w Chrzanowie, w oparciu o przeprowadzone przez gminę Chrzanów rozpoznanie i uzgodnienie lokalizacji, a także na bazie opracowanego Master Planu Gospodarki Odpadami dla ówczesnego województwa katowickiego. Koncepcja zakładała budowę nowoczesnego kompleksu: składowiska, sortowni i kompostowni dla gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebini oraz miasta Jaworzna, a więc aglomeracji ok. 200 tysięcznej, dążąc do uzyskania jak najniższych kosztów segregacji i utylizacji odpadów.


Rozpatrując organizacyjną stronę realizacji Projektu uwzględniono podstawowe problemy:

  • Konieczność zaangażowania bardzo dużych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia (kosztorys wskazywał kwotę ok. 45 mln zł, w tym 12 mln zł na realizację składowiska. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gmin oraz pozostałe potrzeby inwestycyjne, nawet przy pozyskaniu środków zewnętrznych przez gminy, byłaby niemożliwa lub wymagałaby zaniechania innych przedsięwzięć gminnych (np. drogi, szkoły itp.) - pochłaniając olbrzymią część ich budżetów.
  • Brak doświadczenia w realizacji takich przedsięwzięć.

Zarząd Związku doszedł do wniosku, że powinien zaproponować realizację Projektu partnerowi, który jest wiarygodny, posiada doświadczenie w realizacji nowoczesnych obiektów, a także w ich eksploatacji. Po znalezieniu takiego partnera postanowiono powołać wspólnie z nim spółkę prawa handlowego, która sfinansuje realizację przedsięwzięcia i poprowadzi jego działalność. W ten sposób samorząd zrealizuje zadanie gospodarki odpadami komunalnymi bez dużych nakładów z budżetów gmin, w sposób nowoczesny i profesjonalny.


Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Zarząd Związku postanowił w drodze konkursu wyłonić przyszłego partnera - inwestora strategicznego, a następnie wynegocjować z nim umowę spółki. Najlepszą ofertę złożyła francuska firma ONYX, mająca olbrzymią ilość zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami oraz duży potencjał finansowy, gwarantujący wiarygodność finansową przedsięwzięcia.

W lipcu 1999 roku, po długotrwałych negocjacjach, została utworzona spółka prawa handlowego pomiędzy MZ"GK" i ONYX. Większościowe udziały w formie pieniężnej objął ONYX (51%), a Związek wniósł aportem do spółki projekt techniczny ok. 350 tys. zł.

Podstawowe założenia ekonomiczne Spółki:

  • ZGOK jest zaprojektowany na min. 21 lat (zakłada się , że selektywna zbiórka odpadów oraz postęp technologiczny wydłużą znacznie ten okres).
  • w związku z tym średnia ilość odpadów przyjmowana do składowania nie może przekroczyć 100 tys. ton/rok.

W październiku 2002 roku do spółki przystąpiło miasto Jaworzno i rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację Projektu.

Budowa kwatery składowiska

Roboty budowlano-montażowe związane z I etapem budowy ZGOK rozpoczęto w lipcu, a zakończono w grudniu 2003 r. Dnia 30 grudnia 2003 r. uzyskano pozwolenie na eksploatację.

Widok na składowisko od strony autostrady A4

Dnia 26 stycznia 2004 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Otwarcie składowiska przez Ministra Środowiska Czesława Ślęzaka,Dyrektora Generalnego ONYX Denis Gasquet, Prezesa ONYX Polska S.A. Nicolas Rambaud i Przewodniczącego Zarządu Związku Tadeusza Arkita.

Otwarcie ZGOK.
Od lewej: Magdalena Damięcka - Z-ca Prezesa ONYX Polska S.A., Grzegorz Wiśniowski - Dyrektor ZGOK Sp. z o.o., Nicolas Rambaud - Prezes ONYX Polska S.A., Denis Gasquet - Dyrektor Generalny ONYX, Czesław Ślęzak - Minister Środowiska, Bogusław Mąsior - Senator RP, Tadeusz Arkit - Przewodniczący Zarządu Związku, Ryszard Kosowski - Burmistrz Chrzanowa

Otwarcie ZGOK.
Przewodniczący Zarządu Związku Tadeusz Arkit.
Od lewej: Grzegorz Wiśniowski - Dyrektor ZGOK Sp. z o.o., Nicolas Rambaud - Prezes ONYX Polska S.A., Denis Gasquet - Dyrektor Generalny ONYX, Czesław Ślęzak - Minister Środowiska, Bogusław Mąsior - Senator RP.16 czerwca 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej instalacji ZGOK- sortowni i kompostowni. Podczas otwarcia Związek Międzygminny reprezentował Przewodniczący Zarządu, Przemysław Deda. Obecni byli także burmistrzowie gmin członkowskich Związku- Marek Niechwiej- Burmistrz Chrzanowa, Jacek Latko- Burmistrz Libiąża oraz Adam Adamczyk- Burmistrz Trzebini.Aktualnie udziałowcami Spółki są: Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" - 18% udziałów, ONYX Polska S.A. - 67% i Miasto Jaworzno - 15%. Dnia 29.10.2008 r. w KRS nastąpiła zmiana nazwy wspólnika. Nazwa ONYX Polska S.A. została zastąpiona nazwą: "VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A." 

W styczniu 2015 r. grupa Veolia Usługi dla Środowiska zostaje zakupiona przez ENERIS Polska. Powstają spółki: ENERIS Surowce (d. Veolia Usługi dla Środowiska) i ENERIS Recykling (d. Veolia Usługi dla Środowiska Recykling).

W czerwcu 2015 roku otwarto na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi nową instalację- sortownię i kompostownię. Przygotowania do budowy trwały od czerwca 2011 do 3.09.2014, kiedy ZGOK otrzymał oficjalne pozwolenie na budowę. Instalacja powstała w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy. 

16 czerwca 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie, podczas którego Związek Międzygminny reprezentował Przewodniczący Zarządu, Przemysław Deda. Obecni byli także burmistrzowie gmin członkowskich Związku- Marek Niechwiej- Burmistrz Chrzanowa, Jacek Latko- Burmistrz Libiąża oraz Adam Adamczyk- Burmistrz Trzebini.

Nowoczesna instalacja obejmuje nową linię sortowniczą, 16 bioreaktorów, biofiltr, plac dojrzewania, place manewrowe i odkładcze oraz urządzenia kontrolno-sterujące. Instalacja będzie przyjmowała odpady od mieszkańców Małopolski Zachodniej, Jaworzna oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Sortownia daje możliwość przetworzenia i unieszkodliwienia 58,5 tysiąca ton odpadów rocznie. Część odpadów zostanie odzyskana jako surowce lub posłuży do wytworzenia alternatywnego paliwa RDF, które ma zastosowanie m. in. w cementowniach. Korzyściami z funkcjonowania nowej instalacji są m. in. brak wpływu na środowisko, niski koszt eksploatacji, niezależność od warunków atmosferycznych, odzysk surowców materiałowych i energetycznych, skrócenie czasu kompostowania i wyeliminowanie substancji odorogennych. Instalacja jest podzielona na dwie części: mechaniczną i biologiczną. W części mechanicznej, głównym elementem jest zautomatyzowana linia sortownicza, dzięki której odebrane odpady zmieszane mają szansę być odzyskane jako surowce lub paliwo RDF. Moce przerobowe sortowni do aż 30 ton odpadów na godzinę. 

Część biologiczna instalacji zajmuje się przetworzeniem frakcji organicznej, wydzielonej w części mechanicznej z odpadów komunalnych. Odpady trafiają do żelbetonowych bioreaktorów na okres od dwóch do czterech tygodni, gdzie są odpowiednio napowietrzane i zraszane, a następnie odpady są kierowane na plac dojrzewania, gdzie okres przetwarzania wynosi od sześciu do ośmiu tygodni. Po zakończeniu procesu biostabilizacji (naturalnego unieszkodliwienia odpadów), odpady zmniejszają swoją masę o ok. 15-25%. Po przeprowadzeniu powyższych procesów, odpady są dzielone na tzw. stabilizat i kompost.

Całkowity koszt instalacji to 40 milionów złotych. Sortownia i kompostownia obsługuje 180 000 mieszkańców. Udziałowcami ZGOK są ENERIS Surowce (67%), Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”(18%) i Miasto Jaworzno (15%).

Zdjęcia: ENERIS


Spółka została zarejestrowana pod nazwą:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Adres siedziby Spółki
32-500 Chrzanów; ul. Głogowa 75, Balin
tel. 0-32 705-68-68

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000125522


Szczegóły dotyczące Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. znajdują się na stronie Spółki.