Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi


OBJĘCIE SYSTEMEM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Uchwała nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz.2030 z 23.03.2017)

PODZIAŁ NA SEKTORY

Uchwała nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku na sektory. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013 poz.2414 z 26.03.2013)

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Uchwała nr 7/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz 1981 z 22.03.2017)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Uchwała nr 8/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz. 1982 z 22.03.2017)

WYSOKOŚĆ OPŁATY I TERMIN JEJ UISZCZANIA

Uchwała Nr 17/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7424 z 9.12.2016)

Uchwała Nr 10/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018.4742) (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4742 z 4.07.2018)

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018.4741)  (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4741 z 4.07.2018)

DEKLARACJE

Uchwała Nr 23/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2019 r. poz. 3880 z 14.05.2019)