Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na każdą gminę obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Decyzją gmin członkowskich Związku, tj. Chrzanowa, Libiąża oraz Trzebini, od stycznia 2024 roku, zadania związane z gospodarką nieczystościami ciekłymi zostały przekazane do realizacji przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

Związek, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana. Kontrole prowadzone przez Związek będą kontynuacją działań gmin. Oznacza to, że Związek przekontroluje w pierwszej kolejności tych właścicieli, do których gminy jeszcze nie dotarły.

Zawarte umowy oraz dowody płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można okazać osobiście w Biurze Związku. Dostarczenie wskazanych dokumentów będzie równoznaczne z przeprowadzoną kontrolą nieruchomości w tym zakresie, bez konieczności wizyty u mieszkańca. Umowy i dowody należy okazać upoważnionemu pracownikowi Związku, w pokój nr 6, w godzinach pracy Związku, tj. poniedziałki 7:00-16:00, od wtorku do czwartku 7:00-15:00, piątki 7:00-14:00.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. na terenie Związku:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub zbiorników z oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie umowy zawartej między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych należy dostosować do pojemności zbiornika bezodpływowego – nie dopuszczając do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, oraz do ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż:

- raz na 6 miesięcy w zbiornikach bezodpływowych o pojemności do 10 m3;

- raz na 9 miesięcy w zbiornikach bezodpływowych o pojemności powyżej 10 m3.

3. Nieczystości ciekłe z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających korzystanie z usług przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykonanie usługi i okazywania ich na żądanie organu uprawnionego do kontroli w tym pracowników Związku. Z dokumentów tych musi jednoznacznie wynikać lokalizacja zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, z której usługa została wykonana przez uprawniony podmiot.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Wykaz przedsiębiorców znajduje się poniżej:

1. Wykaz dla mieszkańców gminy Chrzanów

2.Wykaz dla mieszkańców gminy Libiąż

3.Wykaz dla mieszkańców gminy Trzebinia


Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Związku

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – zgodnie z załączonym wzorem wniosku, wraz z załącznikami, wyszczególnionymi we wniosku, a wynikającymi z Uchwały nr  6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 08.02.2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Związku.

Wniosek do pobrania


Do wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorca jest obowiązany dostarczyć:

- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami) wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

- Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

- Wszystkie załączniki wyszczególnione we wniosku.

Wniosek powinien posiadać podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

UWAGA! Przedsiębiorca obowiązany jest do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

Wniosek powinien posiadać podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


OPŁATA SKARBOWA:

1. Za udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł,

2. Za zmianę zezwolenia (dotyczącego rozszerzenia działalności) 53,50 zł,

3. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wpływu kompletu dokumentów.