Zgromadzenie Związku, zgodnie z § 10 Statutu, składa się z 9 osób - przedstawicieli gmin członkowskich Związku.

Zgromadzenie tworzą Burmistrzowie oraz po dwóch przedstawicieli gmin, wyznaczonych przez Rady Miejskie.

Na wniosek Burmistrza Rada może wyrazić zgodę na reprezentowanie go w Zgromadzeniu Związku przez zastępcę Burmistrza lub radnego.

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy z zakresu działania Związku, za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości Zarządu, w tym m.in.: uchwalanie rocznego planu finansowego, podejmowania uchwał dotyczących zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu sprawowania kontroli nad Zarządem Związku Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną, do której zadań należy m.in.: opiniowanie wykonania planu finansowego, przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu zgodnie z planem kontroli i rozpatrywanie skarg na Zarząd Związku.

Szczegóły dotyczące Zgromadzenia Związku i transmisje z posiedzeń.