Zarząd Związku, zgodnie z § 15 Statutu, składa się z 3-4 osób: Przewodniczącego Zarządu, jego Zastępcy i Członka (Członków) Zarządu.

Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków. Dopuszcza się wybór jednej trzeciej składu Zarządu spoza przedstawicieli Zgromadzenia.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, wykonuje swoje zadania przez pomocy Biura Związku. Do jego kompetencji należy m.in.: realizowanie uchwał Zgromadzenia Związku, planu finansowego Związku, zadań statutowych dotyczących m.in.: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonywanie uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły dotyczące Zarządu Związku.