Od 1 stycznia 2020 r. Rejestr działalności regulowanej jest prowadzony przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

Rejestr Działalności Regulowanej - na dzień 04.10.2022 r.


Dokumenty do pobrania:

Wniosek - wpis

Wniosek - wykreślenie

Wniosek - zmiana

Oświadczenie o spełnieniu warunków 


Związek informuje, iż zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Na podstawie art. 9n sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć za pośrednictwem BDO sprawozdanie zerowe. Sprawozdania należy składać na konta Urzędów Miejskich w BDO (tj. Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Urzędu Miasta w Trzebini). Nie ma możliwości złożenia jednego sprawozdania z wszystkich gmin na konto Związku w BDO.

Ponadto zgodnie z art. 9nb ww. ustawy podmiot zbierający odpady komunalne (prowadzący punkt skupu), jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań (w przypadku braku zbierania odpadów komunalnych – należy złożyć sprawozdanie zerowe). Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.