W przypadku nieruchomości wielorodzinnych to ich zarządcy (Spółdzielnie, Wspólnoty, TBS lub inni administratorzy) składają deklarację o wysokości opłaty. 

Sposób gromadzenie odpadów:

do pojemników w kolorze:

 - czarnym: zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach;

- brązowym: bioodpady, tj. odpadki warzywne i owocowe – a w tym obierki, skorupki jaj, trociny i kora drzew, fusy po kawie i herbacie, skoszona trwa, liście i kwiaty, drobne gałązki drzew i krzewów, niezaimpregnowane drewno;

 - niebieskim: papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.),

 - zielonym: szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe),

 - żółtym: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i ich opakowania, opakowania wielomateriałowe.

Pojemniki na odpady segregowane dostarcza operator wyłoniony w drodze przetargu, natomiast pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady zapewnia zarządca nieruchomości.

UWAGA! Odpady segregowane do pojemników należy wrzucać luzem, bez foliowych worków.

Częstotliwość odbierania tych odpadów jest ustalana w harmonogramie, jednak nie rzadziej niż:

- raz w tygodniu – odpady zmieszane,

- raz na tydzień, w okresie kwiecień-październik , a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie – bioodpady,

- raz na dwa tygodnie – odpady selektywnie zbierane w pojemnikach niebieskim, zielonym, żółtym.