INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych, które nie wyłączyły się z systemu składając stosowne oświadczenie do dnia 31.05.2022 r., ponownie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek. Ma to związek z podjętą przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwały nr 9/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będących w systemie są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
  • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła,
  • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpadki kuchenne i zielone z pielęgnacji terenów zielonych)
  • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wyłonionej przez Związek w drodze przetargu, z minimalną częstotliwością:
  • odpady zmieszane – z częstotliwością dostosowaną do rodzaju prowadzonej działalności, jednak nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu
  • bioodpady– nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień – listopad, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,
  • odpady segregowane w workach lub pojemnikach (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Odpady należy segregować do worków o kolorach:

Papier – worek niebieski

Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

Szkło – worek zielony

Bioodpady należy gromadzić w pojemniku brązowym, o maksymalnej pojemności 1100 litrów. Pojemnik musi posiadać posiadający otwory wentylacyjne, a w przypadku pojemników o pojemności do 240 l również w ruszt odciekowy.

Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemniku czarnym.

Worki do segregacji odpadów zostaną zapewnione przez firmę odbierającą odpady, natomiast pojemniki musi zapewnić właściciel nieruchomości. 

Pojemniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840:2013-05 i być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.