Właściciele domów jednorodzinnych (wolnostojących, w zabudowie szeregowej, itp.) składają do Związku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Sposób gromadzenia odpadów:

do pojemników w kolorze czarnym:

zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach, w tym popiół (nie gorący!) 

(Kolor pojemników może być inny, pod warunkiem czytelnego i niebudzącego wątpliwości oznakowania jego zawartości.)

 do pojemników w kolorze brązowym:

odpady bioodpady , tj. komunalne odpady ulegające biodegradacji takie jak:  odpadki warzywne i owocowe – a w tym obierki, skorupki jaj, trociny i kora drzew, fusy po kawie i herbacie, skoszona trwa, liście i kwiaty, drobne gałązki drzew i krzewów, niezaimpregnowane drewno.

Odpady te należy w pierwszej kolejności kompostować we własnym kompostowniku. Gdy nie ma takiej możliwości należy je wrzucać wyłącznie do specjalnego, brązowego pojemnika. Bioodpady muszą być wyrzucane luzem, nie mogą znajdować się w workach z tworzyw sztucznych. Wyjątek stanowią torebki papierowe, w których można wyrzucać bioodpady do pojemnika w kolorze brązowym. Odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli nie będą kompostowane, po wydzieleniu z bioodpadów można również oddawać do PSZOK. Nie będzie już jednak możliwości wystawiać ich w workach przed nieruchomością. 

do transparentnych worków w kolorze:

 niebieskim: papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.)

 zielonym: szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe)

 żółtym: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i ich opakowania, opakowania wielomateriałowe.

 Uwaga! Kolor worków nie może być inny, niż przypisany do danej frakcji odpadu.

Uwaga: operator odbierający odpady wymienia worki w kolorze niebieskim, zielonym i żółtym w ilości odebranych pełnych worków.

Wszystkie worki (niebieski, zielony, żółty) w których gromadzone są odpady segregowane nie mogą przekraczać masy 30 kg (rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 Nr 26 poz. 313 ze zmianami).


W przypadku, kiedy potrzebna jest większa ilość worków, można je otrzymać w BOK lub w Biurze Związku. Odbierane będą również inne niż dostarczone przez firmę worki, pod warunkiem, że będą miały pojemność co najmniej 60 l i umożliwią kontrolę zawartości bez ich rozwiązywania.

Częstotliwość odbierania odpadów jest ustalona w harmonogramie operatora odbierającego odpady, jednak nie rzadziej niż:

- raz na dwa tygodnie – odpady zmieszane,

- raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie raz na cztery tygodnie - bioodpady

- raz w miesiącu – odpady selektywnie zebrane w workach niebieskim, zielonym, żółtym;

Pozostałe odpady komunalne - zgodnie z harmonogramem.