INFORMACJA

W związku z podjęciem uchwały nr 9/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29.03.2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Zarząd Związku informuje, że od 1 stycznia 2023 r. nieruchomości te, z wyłączeniem cmentarzy komunalnych i cmentarzy wyznaniowych, nieruchomości na których są świadczone usługi hotelarskie oraz obiektów handlowych o powierzchni handlowej powyżej 400 m2 będą objęte jednolitym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, organizowanym przez Związek.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), mogą złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie przedmiotowej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako: „ustawa”)oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie może być złożone w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowej uchwały, przy czym jest skuteczne od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Uchwała nr 9/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 01.04.2022 r. pod pozycją 2173 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Termin na złożenie oświadczenia upływa 31 maja 2022 r. (wtorek)

Jednocześnie zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.


Pliki do pobrania:

Oświadczenie art. 6c ust.3a

Informacja Zarządu